Pravidla klubu

Pokud se Vám u nás líbí, není nic jednoduššího, než se stát alespoň na jeden den členem klubu a strávit zde příjemné chvíle.

Jednoduchá PRAVIDLA Klubu č. p. 4.

Co od Vás?

Klub a jeho prostory jsou soukromým zařízením provozovaným pouze pro členy klubu hlavně k hudebním a jiným uměleckým produkcím a k přátelským posezením a setkáním při dobré koncertní, svépomocné i reprodukované muzice.

Členem našeho klubu se může stát každý, kdo dovršil věku 15 let (mladší toliko v doprovodu odpovědné osoby), vstoupí do prostor klubu, má zájem zde v dobrém úmyslu určitou dobu setrvat, nechoval se nevhodně k hostitelům či jejich přátelům (posoudí „spravedlivě“ hostitelé), bude respektovat a dodržovat PRAVIDLA Klubu č. p. 4, bude mu hostiteli vydán jakýkoliv druh členské karty a zaplatí příslušný členský příspěvek na činnost klubu a na občerstvení.
Členské karty:

Jednodenní – členský příspěvek: 1,- Kč
Roční (běžný rok) – členský příspěvek: 365,- Kč
Mimořádná – členský příspěvek: 0,- Kč

Členské karty jsou nepřenosné.

V prostorách Klubu č. p. 4 je povoleno kouření tabákových výrobků mimo dobu konání vyhrazených akcí.

Člen klubu se zavazuje v prostorách Klubu č. p. 4 a jeho přiměřeném okolí dodržovat veškeré zákony a obecně a místně závazné právní předpisy platné na území České republiky a Statutárního města Hradec Králové, dobré mravy, obvyklé etické zvyklosti a pokyny hostitelů.

Zejména obtěžování hostů a hostitelů, ničení vybavení a zařízení klubu a majetku hostitelů, vnášení zbraní (mimo nabroušenějších jazyků), požívání, nedovolené nakládání, přechovávání omamných a psychotropních látek, jedů a přípravků je obsahujících, není v prostorách klubu dovoleno.

Člen klubu se zavazuje zaplatit členský příspěvek dle druhu členské karty, příspěvek (v případě účasti) stanovený na jednorázové akce klubu a přispět na podané občerstvení příspěvkem uvedeným v nabídce občerstvení.

Přinášet nápoje a potraviny do prostorů klubu lze jen se souhlasem hostitelů. Zeptejte se jich, dejte ochutnat, třeba budou někdy nakloněni.

Držitelé ročních a mimořádných členských karet se zavazují potvrdit svým podpisem do knihy členů Klubu č. p. 4 převzetí své členské karty.

Porušením některého ze shora uvedených klubových pravidel členem klubu, zaniká okamžitě jeho členství v Klubu č. p. 4 a je povinen ihned uhradit příspěvek na jemu podané občerstvení a prostory Klubu č. p. 4 opustit. Členský příspěvek se nevrací.

Co pro Vás?

Držitelé platných ročních a mimořádných členských karet Klubu č. p. 4 mohou uplatnit právo na snížení příspěvku stanoveného na jednorázové akce klubu o 10% (nebo o méně %, budou-li chtít).

Držitelé platných ročních a mimořádných členských karet Klubu č. p. 4 si mohou na svou členskou kartu, při své účasti a ručení přivést do klubu na návštěvu 1-3 přátele (pouze s jejich souhlasem a bez použití násilí), kteří nabývají statut jednodenního člena klubu se všemi právy a povinnostmi.

Držitelé platných ročních a mimořádných členských karet Klubu č. p. 4 a častí členové klubu mají nárok na přednostní zasílání informací (při jejich souhlasu a sdělení e-mailíku) o chystaných akcích klubu před jejich předhozením celému světu a na přednostní rezervaci míst s výhledem.

Členové klubu mohou (mimo dobu jednorázových akcí) využívat klubové prostory ke svým sólovým či kolektivním hudebním přednesům a v takovém případě jsou obzvláště vítáni. Prostě vemte na co umíte a přijďte si zahrát.

Pro členy klubu jsou připraveny k zapůjčení různé hudební nástroje, vždy pouze po dohodě a se souhlasem hostitelů.

Členové klubu mají nárok na podání občerstvení z klubové nabídky.

DEPOflaška, DEPOšek: Člen klubu obdrží slevu 10% z příspěvku na občerstvení v případě vyžádání celé láhve tvrdého alkoholu a nárok na časově neomezené uložení nedopité lahve (deponování do depozitáře-depa), s vyznačením aktuální hladiny stvrzené jeho podpisem a značkou, k jeho dispozici při další návštěvě, nebo k jejímu vydání osobě oprávněné z DEPOšeku, který vystaví.

Svým setrváním v prostorách Klubu č. p. 4 se souhlasem hostitelů vyjadřuje člen, že se seznámil s pravidly Klubu č. p. 4, přijímá je a zavazuje se je dodržovat.

Běžný program klubu prošitý koncerty a vystoupeními je doplněn obměňovanými výstavami děl mladých (a stále mladých) výtvarníků. Vaše nápady a příspěvky (duševní i materiální) pro činnost a ksicht klubu budou vítány.

Velice děkujeme všem našim nezištným, leč významným pomocníkům při zřizování klubu.

O zajištění chodu Klubu č. p. 4, hudebních a jiných vystoupení a akcí, Vašeho občerstvení, dobré pohody, zábavy a hudebního zázemí se starají rukou společnou (snad je a bude vidět, že občas používáme i hlavu) Vaši hostitelé Hanka Matějová se svými blízkými a přáteli a rádi Vás uvidíme. Přejeme příjemně strávený čas v našem klubu, zábavu, zážitky a překvapení.

Za hostitele Hanka